Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 04.05.2016r., Nr119, s. 1) informujemy, iż:

 I.              ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych i Państwa dzieci jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej - Curie, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. 1 Maja 3.

 II.            INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Iwonę Szymczyk - Wiaderek,
z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

 1. adres poczty elektronicznej  iodpsp6@op.pl

 2. pisemnie na adres siedziby Administratora

III.           CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA

 1.  

  1. Pana/Pani dane oraz Państwa dzieci przetwarzane będą w związku z realizacją przez Administratora zadań publicznych, wynikających wprost z przepisu prawa lub określonych zadaniami statutowymi Jednostki.

  2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy.

  3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu
   i zakresie.

 IV.           ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pana/Pani danych oraz Państwa dzieci będą tylko instytucje upoważnione
z mocy prawa.

 V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie
z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018r., poz. 217) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 VI.           PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych

 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych

 3. usunięcia swoich danych osobowych

 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

 5. przenoszenia swoich danych osobowych

 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych oraz Państwa dzieci

  VII.         PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo do dobrowolnego podjęcia decyzji. W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych oraz Państwa dzieci w oparciu o zgodę, ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do cofnięcia zgody.

 VIII.        PRAWO WNIESIENIE SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych oraz Państwa dzieci narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 IX.           INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1.  

  1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może być wymogiem:

a)     ustawowym

b)    umownym

c)     warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pan/Pani zobowiązany/a.

 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pan/Pani swoich danych oraz Państwa dzieci, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celu lub konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

 2. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pan/Pani swoich danych oraz Państwa dzieci, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 X.            ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pana/Pani dane osobowe oraz Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 XI.           PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Administrator nie zamierza przekazywać danych odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dziennik elekroniczny

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

 

list gratulacyjny za prymusa opolszczyzny

Podziękowanie

Certyfikat ukończenia projektu edukacyjnego CZytam z klasą

 

Podziekowanie dla szkoły za udział w akcji Gorączka Złota-edycja 2020

 

Podziękowanie dla szkoły za udział w Międzynarodowym Konkursie KANGUR -edycja 2019/202

Podziękowanie dla szkoły za udział w projekcie " Razem przepisujemy Biblię"-maj 2020

Certyfikat potwierdzający udział w XII edycji programu edukacyjnego "Akademia Bezpiecznego Puchatka"

Certyfikat potwierdzający udział szkoły w projekcie edykacyjnym "Lepsza Szkoła " edycja 2019/2020

Podziękowanie dla szkoły za udział w akcji "Jeden Naród Ponad Narodami"

Podziękowanie dla szkoły za udział w akcji "Szkoła do hymnu" -rok szkolny 2019/2020

Dyplom potwierdzający udział szkoły w akcji "Szkoła pamięta" -rok szkolny 2019

Certyfikat potwierdzający udział szkoły w Kongresie Oświatowym-Harmonia Edukacji 2019

Dyplom za zajęcia I miejsca w II Międzyszkolnym Turnieju Debat Oksfordzkich 2019

Dyplom za zajęcia III miejsca na Festiwalu Praw Człowieka 2019

Podziękowanie od Publiczenego Przedszkola nr 5 za przeprowadzenie Bajkowego Balu Karnawałowego 2019

Dyplom za udział szkoły w akcji " Rekord dla Niepodległej" 2018

Dyplom dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 za I miejsce w plebiscycie NTO " Szkoła Roku"

Certyfikat potwierdzający udział szkoły w projekcie Lepsza Szkoła 2017/2018 

Podziękowanie od Rejonowego Oddz. PCK w Kędzierzynie za współpracę na rzecz innych osób

Podziękowania Prezydenta M. Kędzierzyna-Koźla dla dyrektora szkoły za akcję Gorączka Złota 2018

List gratulacyjny GRUPY AZOTY dla dyr. Małgorzaty Nowackiej za wysoki poziom kształcenia uczniów.

Podziękowania Publicznego Przedszkola nr 5 za organizację projektów edukacyjnych

Podziękowanie dla pani dyrektor za wsparcie przygotowań Reprezentacji Polski Młodzików w baseballu