Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie

Prawa i obowiązki ucznia


 

 

UCZEŃ MA PRAWO DO:

 • Informacji na temat swoich praw, procedur odwołania się oraz instytucji, do których można zwrócić się w przypadku nieprzestrzegania praw,
 • Otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawie decyzji,
 • Zapoznawania się z programem nauczania z poszczególnych przedmiotów, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
 • Jawnej znajomości kryteriów oceniania,
 • Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • Informacji na temat życia szkolnego,
 • Otrzymywania w toku edukacji informacji z różnych źródeł, bezpłatnej nauki,
 • Swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 • Równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu,
 • Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności i nietykalności osobistej,
 • Dochodzenia swoich praw zgodnie z ustalonymi w szkole procedurami.

 

 

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

 • Uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należycie przygotowywać się oraz aktywnie w nich uczestniczyć, a także nie zakłócać ich przebiegu przez niewłaściwe zachowanie,
 • Uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu,
 • Przedstawiać w terminie 7 dni, po powrocie na zajęcia, usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie elektronicznej (na dzienniku Vulcan) lub pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) o uzasadnionej przyczynie nieobecności,
 • Nosić schludny strój uczniowski zgodnie ze wzorem ustalonym przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Strój galowy (dziewczęta – biała bluzka, ciemny dół stroju, chłopcy – biała koszula, ciemne eleganckie spodnie) obowiązuje podczas uroczystości szkolnych, imprez okolicznościowych i reprezentowania szkoły na zewnątrz,
 • Godnie reprezentować szkołę,
 • Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • Kulturalnego zachowania - wypowiadania się kulturalnym językiem bez wulgaryzmów,
 • Szanowania sprzętu szkolnego oraz wyposażenia klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania.
 • Pilnować własne mienie, przedmioty wartościowe i pieniądze przynoszone do szkoły. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione lub zniszczone (przynoszone przez ucznia do szkoły czy pozostawione bez nadzoru) przedmioty wartościowe (w tym telefony komórkowe, urządzenia elektroniczne, zegarki ...) i pieniądze.
 • Wyłączać telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne na czas zajęć edukacyjnych. Z urządzeń tych uczeń może korzystać wyłącznie po zakończonych zajęciach lub w uzasadnionych przypadkach,
 • Chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny,
 • Poinformowania nauczyciela lub innego pracownika szkoły o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów,
 • Starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,
 • Przestrzegać postanowień STATUTU szkoły, ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, zajęcia wychowania fizycznego,
 • Przestrzegać zarządzeń Dyrektora.
 •  

Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i środków zagrażających życiu i zdrowiu.

 

 

 

Dziennik elekroniczny

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

 

certyfikat "Czytam lekturki spod chmurki

certyfikat uczestnictwa

 

list gratulacyjny za prymusa opolszczyzny

Podziękowanie

Certyfikat ukończenia projektu edukacyjnego CZytam z klasą

 

Podziekowanie dla szkoły za udział w akcji Gorączka Złota-edycja 2020

 

Podziękowanie dla szkoły za udział w Międzynarodowym Konkursie KANGUR -edycja 2019/202

Podziękowanie dla szkoły za udział w projekcie " Razem przepisujemy Biblię"-maj 2020

Certyfikat potwierdzający udział w XII edycji programu edukacyjnego "Akademia Bezpiecznego Puchatka"

Certyfikat potwierdzający udział szkoły w projekcie edykacyjnym "Lepsza Szkoła " edycja 2019/2020

Podziękowanie dla szkoły za udział w akcji "Jeden Naród Ponad Narodami"

Podziękowanie dla szkoły za udział w akcji "Szkoła do hymnu" -rok szkolny 2019/2020

Dyplom potwierdzający udział szkoły w akcji "Szkoła pamięta" -rok szkolny 2019

Certyfikat potwierdzający udział szkoły w Kongresie Oświatowym-Harmonia Edukacji 2019

Dyplom za zajęcia I miejsca w II Międzyszkolnym Turnieju Debat Oksfordzkich 2019

Dyplom za zajęcia III miejsca na Festiwalu Praw Człowieka 2019

Podziękowanie od Publiczenego Przedszkola nr 5 za przeprowadzenie Bajkowego Balu Karnawałowego 2019

Dyplom za udział szkoły w akcji " Rekord dla Niepodległej" 2018

Dyplom dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 za I miejsce w plebiscycie NTO " Szkoła Roku"

Certyfikat potwierdzający udział szkoły w projekcie Lepsza Szkoła 2017/2018 

Podziękowanie od Rejonowego Oddz. PCK w Kędzierzynie za współpracę na rzecz innych osób

Podziękowania Prezydenta M. Kędzierzyna-Koźla dla dyrektora szkoły za akcję Gorączka Złota 2018

List gratulacyjny GRUPY AZOTY dla dyr. Małgorzaty Nowackiej za wysoki poziom kształcenia uczniów.

Podziękowania Publicznego Przedszkola nr 5 za organizację projektów edukacyjnych

Podziękowanie dla pani dyrektor za wsparcie przygotowań Reprezentacji Polski Młodzików w baseballu